Misja

Misją Klubu Jagiellońskiego jest działanie dla dobra i pożytku Rzeczpospolitej. Pomnażamy dziedzictwo duchowe, intelektualne i polityczne Polski poprzez troskę o dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz szacunek dla tradycji i religii. To wartości będące istotą polskości przez wieki, budujące naszą tożsamość i płaszczyznę identyfikacji narodowej – to kim jesteśmy.
Takim patriotyzmem była postawa Solidarności, która starała się utrzymać postawę umiłowania ojczyzny w kraju nieposiadającym pełnej podmiotowości politycznej. Wśród wartości, którymi się kierowała należy wymienić dążenie do niepodległości, umiłowanie wolności, szacunek dla idei prawa, przywiązanie do religii. Wszystkie powyższe, jak pisał Tomasz Merta w cytowanym eseju „Pamięć i nadzieja”, „okazują się zbiorem najważniejszych symboli i dyspozycji, przez które polska wspólnota identyfikowała się w przeszłości i wciąż na nowo potrafi się rozpoznawać.” [T. Merta, Dz. cyt., s. 419]. Historyczna sytuacja braku podmiotowości nie poskutkowała utratą tożsamości narodowej dzięki pielęgnowaniu kulturowej ramy symbolicznej, do której mogli się odwoływać Polacy. Współcześnie, pomimo radykalnej różnicy kontekstu historycznego, stajemy ponownie przed powracającym pytaniem: jakiego patriotyzmu potrzebujemy? Nie „kim jesteśmy”, ale „kim mamy być”. Jako Klub Jagielloński staramy się udzielić na nie odpowiedzi. Postawa, którą chcemy kształtować, to nowoczesny patriotyzm.
Nowoczesny patriotyzm, który stara się budować Klub Jagielloński, ma dwa nierozłączne bieguny, z których pierwszy stanowi identyfikacja z historycznym i kulturowym dziedzictwem naszych przodków, zaś drugi to nieustające dążenie do rozwoju cywilizacyjnego Polski. Tym samym widzimy, że patriotyzm dzisiejszych czasów jest: zespoloną parą tradycji i modernizacji. Nie chcemy uciekać od podstawy historycznej, w której jesteśmy zakorzenieni, ponieważ, jak pisał Jerzy Jedlicki w tekście „List z czyśćca”, „trudno sobie wyobrazić więź narodową bez świadomości wspólnego dziedzictwa” [J. Jedlicki, List z czyśćca, „Znak” nr 4/2002 (563), s. 73]. Jednakże taka podstawa nie może dziś wystarczyć, potrzebuje nowych form wyrazu. Tylko nowoczesny patriotyzm, łączący dwa przeciwne wektory, może porwać współczesnych Polaków – jest nieodzownym warunkiem modernizacji świadomej korzeni z których wychodzi, opartej na zbiorowym wysiłku obywateli. Nie wolno nam uciekać od nowoczesności i wartości, które ze sobą niesie – powinniśmy nadawać jej taki sens, „by nie była ona pojmowana jako prosta techniczna operacja, której dobroczynny efekt zależny jest jedynie od czynników ekonomicznych, przestrzegania rynkowych i demokratycznych reguł gry, i menedżerskiej sprawności rządzących.” [T. Merta, Nieodzowność konserwatyzmu (w:) Dz. cyt., s. 81]. Zadanie Polaków nie uległo zmianie. Nadal jest nim tworzenie własnej historii, polegające na aktywnym działaniu obywatelskim, opartym o inwencję, twórczy potencjał i zbiorową pracę. Nowoczesny patriotyzm to branie odpowiedzialności za budowę sprawiedliwej, rządnej i bezpiecznej Rzeczpospolitej będącej dobrem wspólnym jej obywateli, nadrzędnym wobec wszelkich partykularyzmów i interesów jednostkowych [J. Jedlicki, Dz. cyt.].
Celem patriotyzmu nie jest otwieranie kolejnych dyskusji o umiłowaniu Ojczyzny, ponieważ „słabość naszych debat o kryzysie patriotyzmu na tym właśnie polega, że wszystkie one, lub prawie, zaczynają się i kończą w świecie idei. Wymyślić formułę nowoczesnego patriotyzmu? Odpowiedzialnego za państwo, zakorzenionego w społeczeństwie obywatelskim i solidarnym, czerpiącego z przeszłości, lecz spoglądającego w przyszłość?” [J. Jedlicki, Dz. cyt., s. 75]. Jako Klub Jagielloński podejmujemy się realizacji powyższych postulatów. Będąc pokoleniem urodzonym w wolnej Polsce, pozostajemy świadomi żywej tradycji, która tworzy naszą tożsamość, lecz pragniemy wykorzystywać nasz twórczy potencjał w pracy na rzecz budowy Ojczyzny. Trzy filary Klubu, które stanowią działalność ekspercka, programy projektowe i kwartalnik „Pressje”, tworzą nowoczesny patriotyzm przyszłości, oparty na wiedzy czerpanej z analiz, na działalności społecznej i edukacyjnej, tworzeniu nowej płaszczyzny debaty intelektualnej. Historia dzieje się tu i teraz, budowana naszymi rękoma.