Statut

STATUT
KLUBU JAGIELLOŃSKIEGO
UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
dnia 7 maja 2016 r.
wraz ze zmianami z dn. 25.06.2016

Preambuła

Klub Jagielloński działa dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej. Podtrzymujemy i pomnażamy duchowe, intelektualne i polityczne dziedzictwo Polski jagiellońskiej, I i II Rzeczypospolitej oraz ruchu „Solidarność”. Wspólnie służymy naszej Ojczyźnie, uczymy się i kształtujemy cnoty republikańskie, takie jak patriotyzm, troska o dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz szacunek dla tradycji i religii.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Działalność Klubu Jagiellońskiego stanowi kontynuację doświadczeń Jagiellońskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Klub Jagielloński”.

§ 2.
Klub Jagielloński, zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wzór graficznego symbolu Stowarzyszenia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 7.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz przy pomocy innych osób fizycznych lub prawnych. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Ilekroć w Statucie lub dokumentach wewnętrznych jest mowa o powiadomieniu lub doręczeniu, rozumie się przez to także komunikację za pomocy poczty elektronicznej.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
a. upowszechnianie idei wspólnej Europy opartej na fundamentach tradycji chrześcijańskiej, konserwatywnej i liberalnej;
b. upowszechnianie idei państwa prawa;
c. działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego;
d. promocja gospodarki rynkowej;
e. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych;
f. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
g. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
h. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
i. promocja kultury fizycznej;
j. działanie na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania innym patologiom społecznym;
k. integrowanie środowisk działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych i społecznych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń;
l. ochrona praw człowieka, w szczególności niezbywalnej godności człowieka;
m. kontrola obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.

§ 10.
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej;
b. prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
c. prowadzenie działalności artystycznej;
d. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;
e. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii;
f. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie publikacji pt. „Pressje”;
g. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;
h. inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, zawodowymi
i regionalnymi a organizacjami międzynarodowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej;
i. wspieranie inicjatyw lokalnych, pomoc i uczestnictwo w tworzeniu klubów, towarzystw i fundacji regionalnych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
j. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w kwestiach związanych tematycznie z celami statutowymi;
k. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
l. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

§ 12.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
2. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopisma „Pressje” stanowi odpłatną działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie w zakresie:
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
c. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
e. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
g. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie stanowi:
a. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – PKD 94.99.Z – organizowanie debat i warsztatów dla młodzieży licealnej i studentów, poświęconych polskiej tradycji republikańskiej;
b. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – PKD 85.59.B – organizowanie lekcji przedsiębiorczości dla młodzieży licealnej oraz warsztatów ekonomicznych dla młodzieży licealnej i studentów;
c. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – PKD 85.59.B – organizowanie lekcji dla młodzieży licealnej poświęconych tematyce parlamentaryzmu, prawa i samorządności oraz warsztatów dla młodzieży licealnej i studentów poświęconych problematyce politologicznej, ekonomicznej i społecznej;
d. w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – PKD 94.99.Z – organizowanie wizyt studyjnych w Polsce dla obywateli państw obcych;
e. w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – PKD 94.99.Z – realizacja projektów mających na celu monitorowanie funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej oraz organizowanie wizyt studyjnych w Polsce dla obywateli państw obcych;
f. w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – PKD 94.99.Z – organizowanie wizyt studyjnych członków Stowarzyszenia za granicą;
g. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – PKD 94.99.Z – prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zapobieganie innym patologiom społecznym oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się tą problematyką;
h. w zakresie promocji kultury fizycznej – PKD 94.99.Z – prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu promocję zdrowego trybu życia oraz organizowanie wydarzeń sportowych skierowanych do społeczności lokalnych.
i. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – PKD 94.99.Z – funkcjonowanie Ośrodka Studiów o Mieście, realizacja projektów dla młodzieży licealnej promujących dziennikarstwo obywatelskie;
j. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – PKD 94.99.Z – udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

§ 13.
Stowarzyszenie może prowadzić, jednakże wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 14.
1. W Stowarzyszeniu zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W Stowarzyszeniu zabronione jest:
a. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
b. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
c. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 15.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych;
b. członków wspierających;
c. członków honorowych.

§ 16.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:
a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b. wypełniła deklarację członkowską, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Statutu
c. cieszy się nieposzlakowaną opinią
d. co najmniej rok była członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Rejestracji nowych członków dokonuje Zarząd na wniosek Rady Stowarzyszenia i po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przyjęcie do grona członków zwykłą większością głosów.

§ 18.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz i struktur Stowarzyszenia;
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
e. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
f. otrzymywać oficjalne dokumenty i opracowania Stowarzyszenia;
g. uczestniczyć w szkoleniach, wykładach i praktykach organizowanych przez Stowarzyszenie, także we współpracy z innymi podmiotami.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. godnej reprezentacji Stowarzyszenia oraz sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań;
c. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie;
d. czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
e. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Członkiem wspierającym może być:
a. osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia
b. Osoba akceptująca cele Stowarzyszenia; po omówieniu i zaakceptowaniu dokumentu opisującego kulturę organizacyjną Klubu Jagiellońskiego,
c. Osoba, która zadeklaruje pomoc i będzie uiszczać składki członkowskie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd decyduje o przyjęciu członków wspierających na podstawie ich deklaracji po okresie co najmniej trzech miesięcy aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Rejestracji nowych członków dokonuje Zarząd na wniosek Rady Stowarzyszenia. W przypadku braku zgody Zarządu na przyznanie członkostwa osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które wyraża zgodę zwykłą większością głosów.
4. Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest regularne uiszczanie składek oraz świadczenie pomocy Stowarzyszeniu stosownie do jego potrzeb.

§ 20.
1. Członek wspierający ma prawo:
a. być wybieranym do władz i struktur Stowarzyszenia;
b. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
c. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
d. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
e. otrzymywać oficjalne dokumenty i opracowania Stowarzyszenia;
f. uczestniczyć w szkoleniach, wykładach i praktykach organizowanych przez Stowarzyszenie, także we współpracy z innymi podmiotami.

2. Członek wspierający obowiązany jest do:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. godnej reprezentacji Stowarzyszenia oraz sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań;
c. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie;
d. czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
e. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 21.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia lub przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest zobowiązany do godnej reprezentacji Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 22.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
b. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
c. uchwały Zarządu wydanej z powodu nieopłacania składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres 2 lat;
d. uchwały Zarządu wydanej na skutek nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia bądź działania na szkodę Stowarzyszenia;
e. uchwały Zarządu wydanej z powodów dyscyplinarnych, gdy działanie członka było niezgodne z kulturą organizacji;
f. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
2. Od uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1. lit. c i d osobie, której uchwała dotyczy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Do czasu wydania orzeczenia przez Walne Zgromadzenie osoba taka jest zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia. Orzeczenie Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
3. W przypadku ustania członkostwa na skutek nieopłacania składek członkowskich, może ono zostać przywrócone uchwałą Zarządu, na podstawie pisemnego wniosku, po opłaceniu zaległych składek.
4. W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z obowiązku uiszczania składek.

Rozdział IV
Władze i jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§ 23.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
d. Rada Stowarzyszenia.

§ 24.
1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać powoływane i rozwiązywane przez Zarząd jednostki organizacyjne nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi, służące realizacji określonych zadań, takie jak biblioteka, zespół badawczy, grupa projektowa, redakcja.
2. Szefów jednostek wymienionych w ust. 1 powołuje Zarząd spośród osób dających rękojmię należytego i sumiennego wykonywania powierzonych im obowiązków.
3. Jednostki wymienione w ust. 1 działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.

§ 25.
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 liczby zwykłych członków.
2. Postanowienia ust. 1 odnoszą się do wszelkich uchwał władz Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Jeżeli uchwały władz Stowarzyszenia, w tym również uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia, nie mogą zostać podjęte ze względu na brak obecności co najmniej 1/3 liczby zwykłych członków, na następnym, prawidłowo zwołanym posiedzeniu władz uchwały mogą być podejmowane przez osoby obecne, bez względu na nieobecność pozostałych zwykłych członków.

§ 26.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zgromadzenie
§ 27.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być:
a. zwyczajne;
b. nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, za pomocą zawiadomienia wszystkich członków najpóźniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie to powinno zawierać propozycję porządku obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie najpóźniej miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zawiadomienie wszystkich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zostać dokonane najpóźniej 3 dni przed jego terminem. Zawiadomienie to powinno zawierać propozycję porządku obrad.
6. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 28.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
b. uchwalenie Statutu i jego zmian;
c. wybór i odwoływanie Prezesa oraz innych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia;
d. ocenianie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia;
e. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności statutowej, gospodarczej
i wykorzystywania środków finansowych;
f. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach dyscyplinarnych;
g. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
h. ustalanie wysokości składek członkowskich;
i. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
k. inne sprawy wniesione pod obrady przez członków Stowarzyszenia, jeżeli Zgromadzenie zdecyduje je rozpatrzyć.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego.

§ 29.
1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zgromadzenie może zdecydować, że w następnych latach działać będzie jako Zgromadzenie Przedstawicieli. Wybór Przedstawicieli odbywa się na następujących zasadach:
– oddział, który posiada do 5 członków zwyczajnych wybiera 1 Przedstawiciela
– oddział, który posiada do 10 członków zwyczajnych wybiera 2 Przedstawicieli
– oddział, który posiada do 15 członków zwyczajnych wybiera 3 Przedstawicieli
– oddział, który posiada więcej niż 15 członków zwyczajnych wybiera Przedstawiciela na zasadzie proporcjonalności – jeden Przedstawiciel delegowany przez pięciu członków zwyczajnych. Kadencja Przedstawiciela trwa jeden rok. Do Zgromadzenia Przedstawicieli stosuje się odpowiednie postanowienia Statutu odnoszące się do Walnego Zgromadzenia.
2. Zasadę wyboru Przedstawicieli z § 29. ust. 1 stosuje się odpowiednio do wszystkich członków w sytuacji braku oddziałów.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 30.
1. W skład Zarządu wchodzą Prezes oraz od 2 do 6 Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale większości członków Zarządu, w tym Prezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach,
w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31.
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
b. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
c. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
d. uchwalanie regulaminów pracy Biura Stowarzyszenia;
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
f. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
g. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
h. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
i. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Rady Stowarzyszenia;
j. rejestracja członków zwyczajnych i wspierających;
k. powoływanie, kontrolowanie i rozwiązywanie oddziałów; synchronizowanie działań Oddziałów z działaniami Stowarzyszenia;
l. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków;
m. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 33.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień;
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
e. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 34.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 35.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rada Stowarzyszenia

§ 37.
1. Rada Stowarzyszenia jest organem inicjatywnym i opiniującym Stowarzyszenia. Członków Rady powołuje Zarząd. Członkowie Rady nie mogą składać oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.
2. Do Rady Stowarzyszenia należy:
a. doradzać i pomagać Zarządowi realizować cele Stowarzyszenia;
b. opiniować prowadzone działania;
c. inicjować nowe działania;
d. pomagać pozyskiwać kluczowych partnerów;
e. mediować w przypadku sporów personalnych;
f. godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz;
2. Rada Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 38.
Uchwały Rady Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 39.
Przewodniczący kieruje pracami Rady Stowarzyszenia oraz dba o kontakty z członkami honorowymi Stowarzyszenia.

Rozdział V – Oddziały regionalne

§ 40.
1. W ramach Stowarzyszenia mogą powstawać Oddziały regionalne.
2. Oddział regionalny może założyć co najmniej 5 osób składających Zarządowi Stowarzyszenia deklaracje działania zgodnie z niniejszym Statutem. Jeżeli Oddział zakładają osoby nienależące jeszcze do Stowarzyszenia, wraz ze zgłoszeniem zawiązania Oddziału składają one deklaracje członkowskie członka wspierającego. Przyjęcia członków Oddziałów dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Oddziały regionalne podlegają rejestracji przez Zarząd.
4. Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin, na podstawie którego działają oddziały regionalne. Regulamin jest przyjmowany przez oddział w drodze uchwały zarządu oddziału.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu.

§ 41.
1. Oddział regionalny może ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej gdy:
a. Liczy co najmniej 15 członków;
b. Członkowie oddziału złożą Zarządowi Stowarzyszenia wniosek o uzyskanie osobowości prawnej;
c. Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę o udzieleniu osobowości prawnej Oddziałowi. Uchwała zostaje podjęta bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
2. W przypadku oddziałów, których liczba członków nie przekracza 15 osób lub oddziałów, które nie posiadają osobowości prawnej, Zarząd Stowarzyszenia powołuje pełnomocnika lub nieformalny zarząd odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich regionalnych działań. Pełnomocnik i zarząd, o których mowa w przedmiotowym ustępie nie są organami reprezentującymi Oddział i nie są to organy w rozumieniu § 42.
3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do odwołania pełnomocnika bądź członków zarządu oddziału, o którym mowa w ust. 2. w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 42.
Władzami Oddziału regionalnego liczącego co najmniej 15 członków są:
a. Walne Zgromadzenie Oddziału;
b. Zarząd Oddziału;
c. Komisja Rewizyjna Oddziału;
d. Rada Oddziału.
§ 43.
Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku lub na wniosek 1/3 członków Oddziału. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
a. określanie ogólnych kierunków działalności Oddziału;
b. zgłaszanie postulatów w sprawie działalności całego Stowarzyszenia;
c. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Oddziału;
d. uchwalanie absolutorium dla Zarządu;
e. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Oddziału większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Oddziału.

§ 44.
1. Zarząd Oddziału składa się z od 3 do 7 członków, w tym Prezesa Oddziału, wybieranych na dwuletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a. bieżący zarząd sprawami Oddziału;
b. dysponowanie majątkiem Oddziału;
c. kierowanie postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek Zarządu Oddziału może być odwołany na wniosek 3/5 członków Oddziału lub z inicjatywy własnej Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały odwołującej z funkcji członka Zarządu Oddziału. Do czasu rozpatrzenia wniosku i decyzji Walnego Zgromadzenia odwołany członek Zarządu Oddziału pozostaje zawieszony w prawach.
4. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Oddziału uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających wspólnie W przypadku zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 10 tys. zł wymagana jest pisemna uprzednia konsultacja z Zarządem Stowarzyszenia.
5. Do zawierania umów z członkami Zarządu Oddziału uprawniony jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie.

§ 45.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie oddziału większością zwykłą w obecności co najmniej połowy członków oddziału.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału;
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.
4. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zawarte w niniejszym Statucie.

§ 46.
1. Rada Oddziału jest organem inicjatywnym i opiniującym Oddział. Członków Rady powołuje Zarząd Oddziału. Członkowie Rady nie mogą składać oświadczeń woli w imieniu Oddziału.
2. Do Rady Oddziału należy:
a. doradzać i pomagać Zarządowi realizować cele Oddziału;
b. opiniować prowadzone działania;
c. inicjować nowe działania;
d. pomagać pozyskiwać kluczowych partnerów;
e. mediować w przypadku sporów personalnych;
f. godnie reprezentować Oddział na zewnątrz;
3. Rada Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
5. Członek Rady Oddziału może być odwołany na wniosek 3/5 członków Oddziału lub z inicjatywy własnej Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały odwołującej z funkcji członka Rady Oddziału. Do czasu rozpatrzenia wniosku i decyzji Walnego Zgromadzenia odwołany członek Rady Oddziału pozostaje zawieszony w prawach.

§ 47.
Uchwały Rady Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 48.
1. Oddział regionalny posiadający osobowość prawną posługuje się własnym Numerem Identyfikacji Podatkowej, numerem REGON, posiada własny rachunek bankowy, osobny od rachunku bankowego Stowarzyszenia.
2. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zapewnić członkowi zarządu ds. finansowych Stowarzyszenia dostęp do wglądu rachunku bankowego.

§ 49.
1. W przypadku gdy działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu, Zarząd Stowarzyszenia może, po uprzednim przedstawieniu zarzutów zarządowi Oddziału i wezwaniu go do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji Oddziału. podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tym Oddziale.
2. W skład zarządu komisarycznego wchodzi jeden członek Zarządu Stowarzyszenia oraz dwóch członków Oddziału, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wybieranych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
3. Zadaniem Zarządu komisarycznego jest uporządkowanie bieżących spraw związanych z działalnością Oddziału. W tym celu zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powołania nowych organów Oddziału. Do dnia powołania nowych organów Oddziału, zarząd komisaryczny prowadzi bieżący zarząd sprawami Oddziału oraz dysponuje innymi kompetencjami wskazanymi w § 45 ust. 2. Decyzje w ramach zarządu komisarycznego zapadają jednogłośnie.

§ 50.
1. W przypadku gdy liczba członków oddziału wynosi mniej niż 10 osób oraz w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, i gdy nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem, Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do rozwiązania Oddziału.
2. Rozwiązanie następuje w momencie doręczenia uchwały o rozwiązaniu Oddziału Zarządowi Oddziału lub pełnomocnikowi Oddziału.
3. Od decyzji o rozwiązaniu Oddziału przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały. Do złożenia odwołania uprawniona jest zwykła większość członków Oddziału. Walne Zgromadzenie decyduje w zakresie wniosku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Oddziału. Majątek Oddziału, który pozostanie po wypełnieniu jego zobowiązań przechodzi na Stowarzyszenie Klub Jagielloński.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 51.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
e. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
f. dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VII
Działalność gospodarcza

§ 52.
1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jednakże wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Uzyskiwany przez Stowarzyszenie z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 53.
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga zwykłej większości głosów w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 54.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także organizacje, mające podobne cele statutowe do Klubu Jagiellońskiego, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

Załącznik nr 1
Wzór graficzny symbolu Stowarzyszenia

Załącznik nr 2
Deklaracja członkowska

Ja, (imię i nazwisko), zobowiązuję się działać dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej. Mam szczerą wolę stale pracować nad sobą, wobec innych osób zachowywać się szlachetnie, wszelką działalność publiczną traktować jako służbę i ze szczególną troską dbać o rozwój oraz dobre imię Klubu.