Petycja do Prezydenta RP: uporządkujmy przepisy dotyczące referendum!

W dniu wejścia w życie Ustawy o petycjach Klub Jagielloński złożył petycję do Prezydenta RP ws. zmiany przepisów dotyczących referendów. Prosimy o Wasze wsparcie!

Po pierwsze, postulujemy ustanowienie Dnia Referendalnego. Proponujemy, by ogólnopolskie referendum odbywało się raz do roku i w jego ramach zadawano wszystkie pytania, pod którymi w czasie poprzedzających 12 miesięcy zebrano minimum 500 000 podpisów.

Po drugie, chcemy, by Dzień Referendalny i kampania referendalna nie mogły odbywać się w czasie ogólnopolskiej kampanii wyborczej.

Po trzecie  postulujemy, żeby ustawowo wskazać instytucję (np. Trybunał Konstytucyjny), która zbada poprawność pytań przed referendum i ewentualnie nada im odpowiednią, zgodną z intencją wnioskodawcy formę.

Petycja do Prezydenta RP ws. #DzieńReferendalny

Akcja została zakończona.

Data końcowa: Dec 08, 2015

Zebrane podpisy: 152

152 signatures

Szanowny Panie Prezydencie!

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2014 r. o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r., zwracamy się do Pana Prezydenta z petycją ws. zmiany przepisów dotyczących referendów ogólnopolskich.

W kampanii wyborczej zadeklarował Pan poparcie dla idei ustanowienie instytucji referendum obligatoryjnego, tj. organizowanego bez wymaganej zgody parlamentu po zebraniu przez obywateli określonej liczby podpisów. Zwracamy się do Pana Prezydenta o jak najszybsze rozpoczęcie otwartych na konsultacje z Obywatelami prac legislacyjnych nad realizacją tej obietnicy. Zwracamy się również o opracowanie i przedstawienie do wiadomości opinii publicznej mapy drogowej zmian w przepisach dotyczących referendum. Tak ważne z punktu widzenia Obywateli regulacje powinny powstawać w sposób przemyślany, przejrzysty dla opinii publicznej i z udziałem szerokich gremiów obywatelskich i eksperckich, a nie w charakterystycznym dla procesu stanowienia prawa w Polsce trybie ad hoc: w reakcji na dynamikę debaty politycznej i partyjnego sporu. Jednocześnie wskazujemy, że dziś obowiązujący próg 500 000 podpisów Obywateli pod wnioskiem o referendum wydaje się wystarczający również dla referendum obligatoryjnego.

            Przepisy – zarówno konstytucyjne, jak i ustawowe – regulujące organizowanie referendów ogólnokrajowych nie wypełniają swojej roli. Prawo obywateli do wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenie referendum jest teoretyczne: od czasu wejścia w życie Ustawy o referendum ogólnokrajowym nie zostało przeprowadzone ani jedno referendum ogólnokrajowe z inicjatywy Obywateli. Dlatego w trybie Ustawy o petycjach zwracamy się do Pana Prezydenta również o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych szeregu postulatów wypracowanych przez Klub Jagielloński i inne środowiska obywatelskie.

Po pierwsze, postulujemy ustanowienie Dnia Referendalnego. Proponujemy, by ogólnopolskie referendum odbywało się raz do roku i w jego ramach zadawano wszystkie pytania, pod którymi w czasie poprzedzających 12 miesięcy zebrano minimum 500 000 podpisów. W tej formie referendum powinno odbywać się obligatoryjnie, czyli po zebraniu pół miliona zebraniu podpisów nie byłaby wymagana zgoda Sejmu RP. Postulat ten w ostatnich tygodniach poparł m.in. Instytut Spraw Obywatelskich, który w inicjatywę „Obywatele Decydują” zaangażował ponad 220 000 Obywateli. Pozytywnie o możliwości ustanowienia Dnia Referendalnego wypowiedzieli się w ostatnich tygodniach także politycy Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Po drugie, postulujemy, by Dzień Referendalny, jak i kampania referendalna, nie mogły odbywać się w czasie ogólnopolskiej kampanii wyborczej. Doprecyzowania wymagają także przepisy dotyczące finansowania kampanii referendalnej – tak, by środki wydawane przez partie polityczne, polityków i organizacje obywatelskie służyły faktycznie zwiększaniu wiedzy Obywateli o konsekwencjach decyzji podejmowanych w referendum, a nie prowadzeniu kampanii wizerunkowej lub wyborczej określonych formacji.

Po trzecie wreszcie, zwracamy uwagę na potrzebę doprecyzowania przepisów tak, by zakres pytań referendalnych nie budził wątpliwości konstytucyjnych. Proponujemy, by wskazać instancję – na przykład Trybunał Konstytucyjny – która analizowałaby zgodność zaproponowanych przez inicjatora referendum (Obywateli, Prezydenta RP, Sejm RP, Senat RP, Radę Ministrów RP) pytań z prawem i ewentualnie proponowała takie brzmienie pytań, by uwzględniając intencję wnioskodawcy nie budziły one wątpliwości konstytucyjnych.

Nie bez powodu zwracamy się do Pana Prezydenta z niniejszą petycją w pierwszych chwilach obowiązywania Ustawy o petycjach. Ustawa ta, choć niepozbawiona istotnych braków i błędów Ustawodawcy, po 18 latach obowiązywania Konstytucji RP realizuje gwarantowane art. 63 Konstytucji RP prawo do petycji. Najistotniejszym novum wprowadzonym Ustawą o petycjach jest zobowiązanie adresata do rozpatrzenia petycji bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w trzy miesiące po jej złożeniu. Liczymy, że niniejsza petycja przyczyni się do popularyzacji obywatelskiej świadomości istnienia konstytucyjnego prawa do petycji. Przede wszystkim mamy jednak nadzieję, że Pan Prezydent jako Najwyższy Urzędnik Rzeczypospolitej niezwłocznie i pozytywnie rozpatrując niniejszą petycję wskaże instytucjom publicznym i innym podmiotom zobowiązanym przepisami do rozpatrywania petycji dobry standard i wzór realizacji przepisów Ustawy o petycjach.