Pressje

„Pressje” to intelektualny dwumiesięcznik społeczno-kulturalny tworzony przez środowisko skupione wokół Klubu Jagiellońskiego. Zajmujemy się ideami, ponieważ to one określają kształt życia kulturalnego, artystycznego a w ostatecznym rezultacie – również społecznego i politycznego. Pismo założył w 2002 roku Arkady Rzegocki, następnie kierowali nim Paweł Rojek oraz Jan Maciejewski. Obecnie przyjęliśmy system redakcji kolegialnej.

Publikujemy argumentacyjną publicystykę, teksty naukowe i popularnonaukowe, krytykę literacką, poezję i opowiadania. Zajmujemy się filozofią, religią, kulturą i polityką. Staramy się łączyć z jednej strony różne dyscypliny naukowe, a z drugiej – naukę z zaangażowaniem społecznym, nawiązując do etosu polskiej inteligencji. Nie godzimy się też na odrywanie kultury od religii. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w polskiej kulturze, wytworzoną przez kryzys społecznej funkcji uniwersytetów, uwiąd debaty publicznej i atrofię intelektualną środowisk kościelnych.

Kładziemy nacisk na mocno zarysowane tezy, argumenty i jasność wypowiedzi, dzięki czemu chcemy dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Formułujemy nowe idee, podejmujemy dyskusję z innymi środowiskami, promujemy młodych autorów, skupiamy wokół siebie środowisko twórczych i zaangażowanych społecznie ludzi. W ten sposób chcemy służyć polskiej kulturze, wpływać na debatę publiczną w Polsce i wspierać cenione przez nas wartości.

W „Pressjach” rozwijamy ideę awangardowego konserwatyzmu, chcemy na nowo i krytycznie odczytać wybrane wątki z polskiej i powszechnej tradycji intelektualnej, wyrazić je w nowym języku i zderzyć z nowymi ideami. Przed wielu laty „Pressje” spopularyzowały pojęcie pokolenia JP2 (teka 5), zagadnienia teologii ciała (teka 8) oraz idee republikanizmu (teka 10-11). Zaproponowaliśmy także ideę nowego średniowiecza (teka 20), nowatorską interpretację ruchu Solidarności (teka 21) i koncepcję Polski Ejdetycznej (teka 22-23). Na łamach pisma sformułowaliśmy również kompleksową ocenę stanu dziedzictwa Jana Pawła II w Polsce (teka 24), program dialogu prawicy i lewicy (teka 25), przedstawiliśmy niestandardową ocenę Unii Europejskiej (teka 26-27), rozwinęliśmy program integralnego mesjanizmu (teka 28), ekonomii trynitarnej (teka 29), dyskutowaliśmy nad aktualnością idei Drugiej Wielkiej Emigracji (teka 30–31), badaliśmy fenomen katolickich rytuałów (32–33), próbowaliśmy przedstawić konserwatywne odczytanie Gombrowicza (teka 34) i analizowaliśmy współczesne próby rekonstrukcji polskości (teka 35). To nie wszystko – na łamach pisma podjęliśmy próbę bliższego przyjrzenia się polskiemu ludowemu postsekularyzmowi (teka 36), perspektywom polityki rosyjskiej (teka 37) oraz tradycjom rodzimego ruchu narodowego (teka 38). Zespół Pressji podjął się także dokonania interpretacji myśli tischnerowskiej (teka 39), a także wysunął – szczególnie dla naszego środowiska ważny – postulat rewolucji podmiotowości (teka 40-41). W ostatnim czasie zajmowaliśmy się problematyką przestrzeni miejskiej z perspektywy konserwatywnej (teka 42) oraz postkolonialną kondycją Polski (teka 43). Aktualnie mierzymy się z problemem niewydolności i braku transparentności polskiego sądownictwa (teka 44).

Staramy się wykraczać poza zwyczajowe podziały panujące w polskim życiu kulturalnym i politycznym, co powoduje, że nasze pismo wzbudza zainteresowanie, a nieraz i krytykę, w środowiskach o różnych profilach ideowych.

„Pressje” tworzone są przez młodych ludzi, głównie pracowników naukowych, doktorantów i studentów krakowskich uczelni, związanych z Klubem Jagiellońskim. Mamy szerokie grono współpracowników w całym kraju i za granicą, publikujemy także teksty początkujących autorów. Często organizujemy otwarte spotkania, na których można zapoznać się z pracami redakcji.

 

Zrzut ekranu 2014-06-5 o 19.02.25

Zapraszamy na: http://pressje.pl